Regulamin

17. Światowy Kongres Stomatologii Laserowej

Regulamin uczestnictwa

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą 17. Światowy Kongres Stomatologii Laserowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej z siedzibą przy ul. Domki 10, 31-519 Kraków NIP: 6772383814, adres poczty elektronicznej: biuro@ptsl.com.pl

2.Konferencja odbędzie się w dniu 14-16 kwietnia 2023 roku w Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wfld2023.com/pl/

b) Organizator – oznacza Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej z siedzibą przy ul. Domki 10, 31-519 Kraków NIP: 6772383814,

c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: 17. Światowy Kongres Stomatologii Laserowej odbywającą się w Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://registration.wfld2023.com za pomocą którego następuje Rejestracja.

f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Rejestracja oraz przeglądanie strony internetowej wymagają połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek: – Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej, – Google Chrome w wersji 70 lub wyższej, – Safari w wersji 12 lub wyższej, Opera w wersji 66 lub wyższej.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: https://registration.wfld2023.com oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.

3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

5.Kongres ma charakter międzynarodowy, a głównym językiem wszystkich wydarzeń związanych z kongresem (m.in., wykładów, warsztatów, materiałów kongresowych, książki kongresowej) jest angielski. Organizator wydarzenia przeprowadzi tłumaczenie symultaniczne na głównej sali kongresowej (sala W1, Wydziału Farmaceutycznego UMW we Wrocławiu) w dniach 14-16.04.2023 r. Warsztaty kongresowe będą prowadzone w języku angielskim lub polskim, w zależności od oznaczenia języka w postaci umieszczenia flagi polskiej lub angielskiej przy temacie warsztatu na stronie kongresowej.

§ 5

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6

PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi od 64 euro do 200 euro brutto.

2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.

3. Cena obejmuje udział w Konferencji oraz certyfikat i materiały szkoleniowe.

4. Cena może zawierać podatek VAT w wysokości 23%.

5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.

6. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.

7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§7

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.

§8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§9 

REZYGNACJA

1. Uczestnik nie może zrezygnować z udziału, a organizator nie zwraca wniesionej opłaty rejestracyjnej. Uczestnik może zrzec się uczestnictwa na rzecz innej osoby. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji.

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

§ 11

ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie).

2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w §11.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności: – utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie), – zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, – publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, – wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź, – wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, – wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

Composite Dentistry: From Simple Steps to Complex Function & Smile

Regulamin uczestnictwa

Composite Dentistry: from Simple steps to complex Function &Smile

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą 17. Światowy Kongres Stomatologii Laserowej organizowanej przez Organizacja Konferencji i Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domki 10, 31-519 Kraków Kraków NIP: 6793170934 adres poczty elektronicznej: biuro@ptsl.com.pl

2.Konferencja odbędzie się w dniu 14-16 kwietnia 2023 roku w Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wfld2023.com/pl/

b) Organizator – oznacza Organizacja Konferencji i Szkoleń Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Domki 10, 31-519 Kraków NIP: 6793170934,

c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: Composite Dentistry: From Simple Steps to Complex Function & Smile odbywającą się w Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://cdregistration.wfld2023.com za pomocą którego następuje Rejestracja.

f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Rejestracja oraz przeglądanie strony internetowej wymagają połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:

– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,

– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,

– Safari w wersji 12 lub wyższej,

-Opera w wersji 66 lub wyższej.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: https://cdregistration.wfld2023.com oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.

3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

5. Kongres ma charakter międzynarodowy, a głównym językiem wszystkich wydarzeń związanych z kongresem (m.in., wykładów, warsztatów, materiałów kongresowych, książki kongresowej) jest angielski. Warsztaty kongresowe będą prowadzone w języku angielskim lub polskim, w zależności od oznaczenia języka w postaci umieszczenia flagi polskiej lub angielskiej przy temacie warsztatu na stronie kongresowej.

§ 5

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6

PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi od 64 euro do 200 euro brutto.

2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.

3. Cena obejmuje udział w Konferencji oraz certyfikat i materiały szkoleniowe.

4. Cena może zawierać podatek VAT w wysokości 23%.

5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.

6. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.

7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§7

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.

§8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§9

REZYGNACJA

1. Uczestnik nie może zrezygnować z udziału, a organizator nie zwraca wniesionej opłaty rejestracyjnej. Uczestnik może zrzecz się uczestnictwa na rzecz innej osoby. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji.

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

§ 11

ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie).

2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w §11.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności:

– utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),

– zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

– publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

– wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.