close
18th - 19th
June 2022
Kraków
Poland

The 17th Congress
of the World Federation
for Laser Dentistry

Regulamin

Regulamin Uczestnictwa

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, zwany dalej Kongres,
  odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku w Krakowie i jest konferencją
  naukową skierowaną do stomatologów, higienistek, asystentek i innych specjalizacji
  lekarskich zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń i
  chorób, związanych z zębami, przyzębiem i jamą ustną.
  1.2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej. z
  siedzibą przy ul. Poznańskiej 8-1U, 30-012 Kraków, NIP 6772383814, REGON
  123238172, KRS 0000528606 we współpracy z Organizacja Konferencji i Szkoleń sp. z
  o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ślusarska 9; 30-710, NIP 6793170934, REGON
  380564308, KRS 0000737502, zwane w dalszej części Organizatorem.
  1.3. Uczestnikami Kongresu mogą być: osoby, które dokonały rejestracji, o której
  mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu; osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od
  organizatora Kongresu.
  1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia
  uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  1.5. Oficjalna strona internetowa Kongresu znajduje się pod adresem
  www.kongresptsl.pl
  1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego
  przez uczestnika podczas rejestracji na Kongres celem powiadamiania Uczestników
  Kongresu o szczegółach programu, zmianach programu konferencji, zmianach w
  Regulaminie, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Uczestnika, również w celach
  promocyjnych.
 2. Regulamin internetowej rejestracji na Kongres
  2.1. Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne
  będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej liczby miejsc.
  2.2. Rejestracja trwa od 5 listopada 2018 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie
  dłużej niż do 19 października 2019 roku.
  2.3. Rejestracja odbywa się online na stronie www.kongresptsl.pl oraz w trakcie
  trwania Kongresu.
  2.4. Zarejestrowanie się i dokonanie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora
  upoważnia do: a) udziału w Kongresie pod warunkiem dostępności miejsc; b)
  bezpłatnych przerw na lunch i kawę.
  2.5. Program Kongresu znajduje się na stronie www.kongresptsl.pl Organizator
  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Kongresu.
  2.6. O dostępności miejsc na Kongresie decyduje kolejność zgłoszenia Uczestnika w
  systemie rejestracyjnym.
  2.7. W przypadku wyczerpania się puli dostępnych miejsc dla Uczestników Kongresu o
  akceptacji zgłoszenia dokonywanej przez Organizatora decyduje data wpłynięcia opłaty
  rejestracyjnej na konto Organizatora. O ewentualnym odrzuceniu rezerwacji z powodu
  braku miejsc Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
  2.8. Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i
  nazwisko podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała
  rejestracji, nazywana jest dalej „Uczestnikiem Kongresu”.

2.9. Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe będzie tylko po
okazaniu pisemnego oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa lub podmiotu, który
opłacił uczestnictwo tej osobie.
2.10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, organizator nie zwraca
wniesionej opłaty rejestracyjnej.
2.11. Opłaty rejestracyjne za uczestnictwo w Kongresie są wskazane na stronie
www.kongresptsl.pl
2.12. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty rejestracji na konto
Organizatora w formie przelewu lub za pośrednictwem dostawcy usług płatności
elektronicznych udostępnionej w systemie rejestracyjnym Kongresu. Płatności za
rejestrację można dokonać za pomocą karty płatniczej Visa, Mastercard lub szybkiego
przelewu dostępnego z poziomu platformy płatności elektronicznych.
2.13. Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej Płatnikiem,
otrzyma drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym fakturę,
potwierdzającą udział Uczestnika w Kongresie. Faktura zostanie wystawiona
automatycznie na rzecz Płatnika.
2.14. Rejestrując osobę trzecią, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby
do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań
niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.
2.15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją i
udziałem w Kongresie jest Organizator, zaś przetwarzanych dla celów realizacji płatności
dostawca usług płatności elektronicznych.
2.16. Dane osobowe Uczestnika Kongresu lub Płatnika nie będą udostępniane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom będącym dostawcą usług płatności elektronicznych, jak również
podmiotom uczestniczącym w organizacji Kongresu, np. przedstawicielom hotelu.
Uczestnik Kongresu lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
2.17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji Kongresu.

 1. Regulamin Kongresu odbywającego w Krakowie 18-19 października 2019
  roku
  3.1. Uczestnicy Kongresu mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez
  Organizatora.
  3.2. Osoby przebywające na terenie Kongresu mają obowiązek stosowania się do
  zaleceń pracowników służb informacyjnych i porządkowych Organizatora Kongresu,
  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
  3.3. Na teren Kongresu zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub
  innych niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o Broni i amunicji,
  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
  niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
  psychotropowych.
  3.4. Przebywającym na terenie Kongresu nie wolno palić tytoniu.
  3.5. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora Kongresu wyposażone w
  odpowiednie identyfikatory mają prawo: a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób
  do uczestniczenia w Kongresie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień –
  wezwania ich do opuszczenia Kongresu, b) legitymowania osób w celu ustalenia ich
  tożsamości, c) przeglądania zawartości bagaży w przypadku podejrzenia, że osoby te
  wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa pkt 3.3 Regulaminu.

3.6. Identyfikator służb porządkowo-informacyjnych Organizatora zawiera imię i
nazwisko jego posiadacza.
3.7. Na teren Kongresu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące
się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, posiadające przedmioty określone w punkcie
3.3 Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 3.5.
a-c) Regulaminu oraz osoby wobec których został orzeczony środek ograniczenia
wolności w postaci zakazu wstępu na Kongres.
3.8. Z terenu Kongresu będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Kongresu.
3.9. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia mogą być zatrzymywane w celu
przekazania ich Policji.
3.10. Uczestnikom Kongresu zabrania się filmowania oraz fotografowania przebiegu i
wydarzeń Kongresu bez zgody Organizatora.
3.11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie Kongresu ponoszą materialną
odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.
3.12. Uczestników Kongresu obowiązują ponadto postanowienia Regulaminu Obiektu, w
którym odbywać się będzie Kongres.
3.13. Regulamin Kongresu jest dostępny na stronie internetowej www.laser.org.pl. oraz
www.periocare.pl?

 1. Prawo Organizatora do publikacji i rejestracji materiałów związanych z
  przebiegiem Kongresu
  4.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów
  związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim
  oraz wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w tych materiałach.
 2. Zmiana Regulaminu
  5.1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie
  nienaruszających podstawowych zasad Kongresu. Zmiany w Regulaminie nie mogą
  naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  5.2. Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu
  będą niezwłocznie publikowane na stronie www.laser.org.pl
Wróć