Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Organizację Konferencji i Szkoleń sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa:

 1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizację Konferencji i Szkoleń sp. z o.o.
 2. prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.kongresptsl.pl

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia Usług znajdują się w <Polityce prywatności> dostępnej na stronie www.kongresptsl.pl

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Organizacja Konferencji i Szkoleń – Usługodawca
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – strony internetowej www.kongresptsl.pl
 3. Strona – strona www.kongresptsl.pl oraz wszelkie jej podstrony
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
 5. Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową www.kongresptsl.pl

Usługi

1.  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.kongresptsl.pl usługę Sprzedaży biletów na 3. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, 1. Międzynarodowy Kongres Innowacji w Asyscie i Higienie Stomatologicznej oraz na Sesję Laserowej Medycyny Estetycznej.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.  Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia strony internetowej www.kongresptsl.pl lub którejkolwiek z jej podstron.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.: daty zakupu biletów przez Użytkownika do dnia wydarzenia, na który te bilety obowiązują.

 1. W przypadku dostarczania treści na stronie www.kongresptsl.pl – do momentu zamknięcia strony www.kongresptsl.pl
 2. W przypadku usług sprzedaży biletów – w momencie cofnięcia zgody lub rezygnacji z subskrypcji.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.

 1. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem formularza kontaktowego oraz w momencie rejestracji i zakupu biletu na wydarzenie.
 2. Korzystanie z funkcji Zakupu biletów wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, a na zasadzie dobrowolności – również danych do faktury.

Warunki korzystania z usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 2. Organizacja Konferencji i Szkoleń sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy usługi od 1.03.2019 do 18.10.2019 z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 4. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające wszystkie istotne okoliczności dotyczące ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 5. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub niefinansowe.
 6. Strona oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej www.kongresptsl.pl z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie treści nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą otwieranie stron internetowych oraz z dostępem do Internetu. Sposób wyświetlania Strony, jej części lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniona od wersji przeglądarki, zainstalowanych wtyczek lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia Usług.
 2. W przypadku Sprzedaży biletów niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.kongresptsl.pl
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony www.kongresptsl.pl może zgłaszać pisemnie na adres: Ślusarska 9, Kraków lub mailowo pod adres biuro@ptsl.com.pl
 4. Zwroty zakupiony usług nie podlegają zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
 1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.

2. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie www.kongresptsl.pl

3. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

4. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.

5. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r.